Waar moet u als koper op letten bij aflevering en hoe worden uw eventuele klachten behandeld? Bij aflevering van uw aankoop is het belangrijk het artikel uit te pakken en te controleren of dit onbeschadigd is afgeleverd.

Opmerkingen in verband met manco's of beschadigingen duidelijk aantekenen op de vrachtbrief waarop uw handtekening voor ontvangst wordt gevraagd. Het Veilig Betalen Fonds controleert deze vrachtbrief alvorens tot uitbetaling over te gaan. Voor branches waarbij het uitpakken van de artikelen bij ontvangst niet onmiddellijk kan worden verlangd door omvang van de partij of om andere logistieke redenen, is het van het grootste belang dat u als consument in ieder geval de verpakking(en) controleert. Indien de verpakking is gescheurd, gedeukt of andere afwijkingen vertoont moet u deze omstandigheid ook aantekenen op de vrachtbrief en na het uitpakken controleren of deze beschadiging ook gevolgen heeft gehad voor het artikel dat zich in deze verpakking bevond.

De afwikkeling

In de Algemene Voorwaarden van de Stichting VBF is bepaald dat tot uitbetaling wordt overgegaan nadat het door de koper getekende ontvangstbewijs is ontvangen en gecontroleerd met inachtneming van een vaste termijn waarin de consument de ontvangst nog eens kan bevestigen. Volledige uitbetaling vindt dus pas plaats na onbeschadigde ontvangst. U krijgt in sommige branches(zie leveringsvoorwaarden van leverancier) als consument de gelegenheid ook na ondertekening de verkoper op de hoogte te stellen van eventuele manco's of gebreken, die bij aflevering niet zichtbaar konden worden vastgesteld. Na een daarvoor genoemde termijn zal bij aflevering zonder opmerkingen tot uitbetaling worden overgegaan. De aflevering zal worden getoetst aan de overeenkomst en de aangeleverde Algemene Verkoopvoorwaarden. De Stichting VBF is geen partij bij geschillen tussen partijen en zal pas tot uitbetaling overgaan als geschillen tussen partijen onderling of door tussenkomst van derden zijn opgelost en daarvan een schriftelijke bevestiging is ontvangen.