Stichting Veilig Betalen Fonds
Postbus 1108
1810 KC Alkmaar
KVK 37130810

Bestuur
Voorzitter: DFB Beheer bv
Penningmeester: Mevrouw Stuijt-Sjerps Koggenland Administraties
VBF Garantiefonds: Bankrekening NL44ABNA0806901543 t.n.v. DFB Beheer

Algemene Voorwaarden van de Stichting Veilig Betalen Fonds, opgericht bij notariële akte door notaris Broekkamp te Alkmaar.

definities:
VBF:
cliënt:
leverancier:
bouwdepot:
de Stichting Veilig Betalen Fonds
de afnemer
de verkopende partij
door financier van afnemer beschikbaar gesteld bedrag voor aankopen bij de leverancier

artikel 1. De VBF bemiddelt bij de afwikkeling van betalingen als gevolg van schriftelijke overeenkomsten tussen twee partijen waaronder consumenten en bij Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven. De leverancier moet beschikken over Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst. Zonder Algemene Voorwaarden is bemiddeling niet mogelijk.Het bestuur van de VBF beslist eenzijdig over toelating en afwijzing van partijen zonder opgaaf van reden.

artikel 2. De op de rekening van het Garantiefonds gestorte gelden behoren toe aan de cliënt van de betreffende leverancier tot het moment van levering conform de overeenkomst en de daarvoor geldende Algemene Verkoopvoorwaarden die aan de storting ten grondslag ligt. Overmaking van gelden uit bouwdepot worden als zodanig aangemerkt indien in de mededelingen naast het order of referentienummer is vermeld “uit bouwdepot”

artikel 3. Indien de leverancier niet presteert conform de koopovereenkomst en de daarbij behorende bepalingen in de geldende Algemene Leveringsvoorwaarden, zal het gestorte bedrag na het verstrijken van de uiterste levertermijn in geval van een bouwdepot worden teruggestort op de rekening van de afzender en in alle andere gevallen op de rekening van de afzender, dan wel op een schriftelijk door de cliënt aangegeven ander rekeningnummer. Het bestuur van de VBF spreekt geen oordeel uit over de kwaliteit van een levering, maar toetst bij geschillen de ontvangstbewijzen aan de overeenkomst, de bijbehorende Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van de VBF.

artikel 4. De op de rekening van van het Garantiefonds gestorte gelden zullen geheel of gedeeltelijk worden overgemaakt naar de leverancier uitsluitend onder de volgende voorwaarden:
a) Het bestuur van de VBF beschikt over een exemplaar van de Algemene Verkoopvoorwaarden en de getekende koopovereenkomst dan wel de digitale bestelling via internet, waarvoor de cliënt een bedrag heeft gestort.Tevens voorziet de leverancier het bestuur van de prijzen per geleverd artikel die onderdeel uitmaken van deze overeenkomst.
b) Het bestuur van de VBF beschikt over de getekende vrachtbrief, waar uit blijkt dat de goederen volgens de betreffende overeenkomst zijn afgeleverd.
c) Het bestuur van de VBF stelt de cliënt in staat binnen 2 werkdagen per mail of post de ontvangst van de goederen te bevestigen en voorzover van toepassing aan te geven welke manco’s en/of gebreken na de aflevering zijn geconstateerd bij het uitpakken, anders dan op de originele vrachtbrief is aangetekend. Indien binnen 2 werkdagen geen bevestiging in welke vorm dan ook is ontvangen neemt het bestuur aan dat de goederen zijn ontvangen volgens de getekende vrachtbrief.
d) Het bestuur van de VBF beschikt over een door beide partijen getekende verklaring, waarop een over te maken bedrag is overeen gekomen.
e) Het bestuur van de VBF beschikt over een schriftelijk bindend advies van een door beide partijen geaccepteerde geschillencommissie of bindende uitspraak van een Nederlandse Rechtbank als gevolg van een geschil over de uitvoering van de overeenkomst.
f) na ondertekening door voorzitter en penningmeester van de VBF van een verklaring, welke de aanwezigheid van de onder a, b en eventueel c,d of e genoemde formulieren of een combinatie daarvan en het over te maken bedrag bevestigd.

artikel 5. Indien deelleveringen zijn overeengekomen zullen de te verrichten betalingen vanuit het Garantiefonds de waarde vertegenwoordigen van de goederen welke deel uitmaken van de betreffende deellevering.
artikel 6. Voor deelleveringen welke op verzoek van de cliënt/afnemer worden uitgevoerd in afwijking van de overeenkomst, terwijl alle goederen uit de overeenkomst voor aflevering zijn gereed gemeld,
zal de VBF na de eerste deellevering handelen alsof de totale levering van goederen heeft plaatsgevonden en het volledige bedrag van de in de overeenkomst vermelde goederen overmaken,
tenzij nieuwe afspraken aan de overeenkomst zijn toegevoegd en bij de VBF schriftelijk bekend zijn gemaakt.
artikel 7. Indien op de onder 4b genoemde formulieren manco’s, gebreken en/of beschadigingen zijn geregistreerd zal de waarde van de betreffende goederen op het te betalen bedrag in mindering worden gebracht voor zover deze waarde binnen de VBF bekend is en een schriftelijke bevestiging bij de VBF is ontvangen waarop deze goederen als nalevering weer in bestelling zijn genomen, met vermelding van de vermoedelijke levertijd.

artikel 8. Voorzover deze Algemene Voorwaarden daarin niet voorzien gelden bepalingen betreffende aflevering en betaling van de Algemene Verkoopvoorwaarden van de leverancier.

artikel 9. In de statuten van de notariële oprichtingsakte, welke zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Noordwest-Holland in Alkmaar is opgenomen dat de bestuursleden van de VBF geen aanspraak kunnen maken op een beloning vanuit de Stichting.
Onkosten welke voor de continuïteit van de VBF noodzakelijk zijn en onkosten in relatie tot de uitoefening van een bestuursfunctie worden vergoed uit gerealiseerde opbrengsten tot maximaal het totaalbedrag van deze opbrengsten (b.v. rentevergoedingen). Overige administratieve werkzaamheden zullen worden uitbesteed aan door het Bestuur van het VBF aangewezen derden op basis van ‘no cure no pay’.

artikel 10. Over de gestorte gelden wordt geen rentevergoeding uitgekeerd aan de cliënt en/of leverancier.

artikel 11. De kosten voor bemiddeling door de VBF zijn voor 2007 vastgesteld op: 0,7% van het aankoopbedrag inclusief BTW ten laste van de cliënt en 0,7% van het aankoopbedrag inclusief BTW ten laste van de leverancier met een minimum voor iedere partij van € 35 en een maximum van € 77 inclusief BTW. Deze kosten worden in mindering gebracht van de eerste uitbetaling door de VBF. Cliënt en leverancier kunnen in overleg een afwijkende verdeling bepalen van deze kosten, die geacht worden in de koopovereenkomst te zijn verwerkt of door één van de partijen, als totaalbedrag voor beide, vooraf worden gestort.

artikel 12. Deze Algemene Voorwaarden liggen tevens ter inzage bij de bedrijven die het logo van de VBF in de winkel duidelijk zichtbaar aan de consument tonen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die na de datum van de wijziging tot stand zijn gekomen.


intellectueel eigendom en copyright Stichting Veilig Betalen Fonds